O Programima i aktivnostima za uključenje romske populacije u život zajednice

Grad Nova Gradiška provodi programe i aktivnosti usmjerene ka socijalizaciji i uključenju romske populacije u život ove sredine te im na taj način omogućuje i kvalitetniji život.

Najveći broj romskih obitelji na području grada Nova Gradiška živi u južnom dijelu grada, u Ulici Ivana Domca, Gaju, Segedu, a nastanjeni su i u Kovačevcu, naselju u zapadnom dijelu grada.

Kao što je poznato, prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u gradu Nova Gradiska Statutom Grada Nove Gradiške. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihova sudjelovanje u javnom životu grada Nove Gradiške.

Sjedište Vijeća romske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije je u Slavonskom Brodu, u Ulici Josipa Kozarca 4.

Vijeće romske nacionalne manjine BPZ je u 2020. iz Proračuna Grada Nova Gradiska ostvarilo pravo na financijsku potporu u iznosu od 5.000,00 kuna za rad, a za potrebe pripadnika romske nacionalne manjine iz Nove Gradiške.

Za romske obitelji s najtežim socijalnim statusom Grad Nova Gradiška osigurao je smještaj u „Prognaničkom naselju“ u Kovačevcu gdje uz „krov nad glavom“ imaju i plaćene režijske troškove.

Trenutno je u spomenutom naselju, temeljem Ugovora o privremenom smještaju zbrinuto sedam obitelji romske nacionalne manjine.

Pripadnici romske nacionalne manjine na području grada Nova Gradiška bili su uključeni i u Javne radove kroz mjeru „Romi za Rome“ i to: godine 2015. bilo je zaposleno 10 osoba; 2016. godine također 10; 2017. godine 8., a 2019. 4 osobe.

Grad Nova Gradiška pomaže u rješavanju legalizacije objekata

Grad Nova Gradiška po pitanju pomoći u legalizaciji objekata u vlasništvu pripadnika romske nacionalne manjine maksimalno postupa u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti te će za troškove, koji su prihod Gradskog proračuna (komunalni doprinos), pripadnici romske nacionalne manjine biti oslobođeni plaćanja. Konkretno, trenutno su u završnoj fazi legalizacije 10 stambenih objekata u vlasništvu pripadnika romske nacionalne manjine, a koji su prošli obradu u Brodsko-posavskoj županiji. Također,Grad je sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja sklopio Ugovor kojim Ministarstvo plaća troškove „naknade za zadržavanje nezakonito izgradenih objekata“ (koja je dijeljivi prihod) i „vodnog doprinosa“ (prihod Hrvatskih voda) za navedenih 10 objekata. Sve se to čini radi ubrzavanja i pojednostavljivanja procedura u postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu pripadnika romske nacionalne manjine.

Pripadnici romske nacionalne manjine uključeni su, ako su korisnici zajamčene minimalne naknade putem Centra za socijalnu skrb i u Program socijalne skrbi Grada.

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi grada Nove Gradiške, svim korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem u Novoj Gradiški, a koji su podnijeli zahtjev Gradu, priznaje se pravo na troškove stanovanja –podmirenje mjesečnih režijskih troškova za električnu energiju, vodu, komunalnu naknadu, troškove najamnine, odvoz komualnog otpada.

Visina troškova stanovanja koje Grad sufinancira priznaje se u iznosu do 50 posto visine iznosa zajamčene minimalne naknade ostvarene u Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška.

Za troškove stanovanja u Proračunu Grada u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 480.000,00 kuna namijenjenih za podmirenje troškova stanovanja svim korisnicima zajamčene minimalne naknade koji podnesu zahtjev Gradu i ostvare to pravo, ukljucujuci i pripadnike romske nacionalne manjine.

Sredstva za ogrjev osiguravaju u Proračunu Brodsko-posavske županije.

Treba napomenuti kako su stanovnici Ulice Ivana Domca u Novoj Gradiški, a u kojoj živi veliki broj pripadnika romske nacionalne manjine, nakon 40 godina, dobili asfalt.

Vrijednost radova u prvoj fazi bila je 2,5 milijuna kuna za modernizaciju u dužini od 750 metara. Grad je osigurao proračunska sredstva, a radi se o cesti i pješačkoj stazi. U slijedeće dvije ili tri godine, prema riječima gradonačelnika Vinka Grgića u planu je u cijelosti modernizirati cestu u toj ulicu.

Grad Nova Gradiška našao je način da riješi ovaj dugogodišnji problem čime su stvoreni kvalitetniji uvjeti života stanovnika ove ulice. Kako je istaknuo gradonačelnik Vinko Grgić projekt su kandidirali i prema Ministarstvu regionalnog razvoja i prema Ministarstvu graditeljstva kako bi se dobilo dio sufinanciranja, jer taj posao Grad je radio isključivo iz svoga Proračuna. I saborski zastupnik Veljko Kajtazi, kako je naglasio gradonačelnik, poslao je Pismo namjere i u jedno i u drugo Ministarstvo kako bi Nova Gradiška dobila financijsku potporu uvažavajući i sadašnju situaciju.

AEM banner novinar