VAŽNO: Obavijest o vršenju evidencije pasa u kućanstvima

 

Obavještavamo građanstvo kako će Grad Nova Gradiška od O1. lipnja 2020. godine započeti sa popisom pasa u svim kućanstvima na području Grada i prigradskih naselja, kako bi se napravila evidencija pasa sukladno članku 94. Zakona o zaštiti pasa.

.

Popispasaobavljatćekomunalniredariovlaštenaosoba. Očekivanotrajanjepredmetnogpopisaje3mjeseca.

NapominjemokakopopisslužiisključivousvrhuevidencijekojujeGraddužanvoditi tekakovlasnicinečipiranihpasaovomprilikomnećebitisankcionirani.

Popisukućanstvutrajatcevrlokratko,poštujućipritomepravilafizičkog distanciranja,kaoi sveostalepreporukeHZJZ-a.

Molimograđanstvodautomperioduomogućepristupkomunalnomredaru i komunalnogredaraovlaštenojosobi.

Zahvaljujemonarazumijevanjuisuradnji,

                                                                                                                                                                                                                                                     v.d. pročelnika

Goran Tomljanović, dipl.iur.