Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku kojom se uređuje poseban način rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (,Narodne novine" br.82/15,

118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 08. travnja 2020. godine, donosi:

ODLUKU

O POSEBNOM NAČINU RADA TRŽNICA ZA VRIJEME TRAJANJA

PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

 

I.

Ovom Odlukom uređuje se poseban način rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

 

II.

Dopušta se rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) na kojima se može kontrolirati ulaz na tržnicu, uz pridržavanje stroge mjere socijalnog distanciranja, a u kojima se prodaje:

 

-       hrana;

-       higijenski artikli;

-       lijekovi;

-       veterinarsko-medicinski proizvodi;

-       poljoprivredni lijekovi i hrana za životinje.

 

Ill.

Dopušta se rad prodajnih mjesta (klupe) na tržnicama koje su zatvoreni objekti iii ograđeni prostori I na kojima se može kontrolirati ulaz na tržlnice, uz pridržlavanje stroge mjere socijalnog distanciranja, a na kojima se prodaje:

-       riba

-       mlijeko i mliječni proizvodi

-       voće i povrće.

 

IV.

Pravne iii fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz točke II. i Ill. ove Odluke obvezne su, pored mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno osigurati i ulaz i izlaz ograničenog broja kupaca kako bi se smanjio fizički kontakt i

održao propisani razmak od 3 do 5 metara između prodavaca međusobno te prodavača i kupca.

Propisani razmak od 3 do 5 metara mora se održavati i između kupaca koji se nalaze u prostoru tržnice.

 

v.

Za prodajna mjesta iz točke Ill. Ove Odluke, pravne iii fizičke osobe koje upravljaju tržnicama obvezne su, pored općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno postaviti i pregrade, odnosno zaštite od pleksiglasa kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavaca.

 

VI.

Dopušta se prodaja na malo voća, povrća i cvijeća iz vozila u ograđenim prostorima na otvorenom (,princip zelene trznice").

Pod ograđenim prostorom iz stavka 1. ove točke smatra se površina na otvorenom, koja je ograđena ogradom i ima kontrolirani ulaz i izlaz vozila te regulaciju prometa.

Prodajna mjesta iz stavka 1. ove točke mogu biti gospodarska iii osobna vozila, između kojih se moraju uspostaviti sigurnosne mjere razmaka i to:

-       najmanje 3 metra između vozila koja su prodajna mjesta;

-       najmanje 3 metra između vozila kupca koji je na prodajnom mjestu i vozila slijedećeg kupca.

Prodaja proizvoda iz stavka 1. ove točke mora se organizirati na način da se unaprijed pripreme pakiranja kako bi se kupci što kraće zadržavali na prodajnom mjestu.

 

VII.

Na tržnicama iz točke II. i III. ove Odluke te na prodajnim mjestima iz točke VI. ove Odluke mora se, pored općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika I kupaca uz poštivanje stroge mjere socijalnog distanciranja redovito provjetravati prostore u tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolest na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te o strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

VIII.

Rad na tržnicama za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 i na prodajnim mjestima iz ove Odluke dopušten je samo na način i pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

 

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage:

- Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (Narodne novine br. 35/20) i

- Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19 (Narodne novine br. 38/20).

X.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu nadzor nad provedbom ove Odluke.

 

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,.Narodnim novinama".

 

KLASA: 810-06/20-01/7

URBROJ: 511-01-300-20-24

Zagreb, 08. travnja 2020.